July 2019 Gym Schedule

 

 

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

 

1

Closed

Floor Screen/Finish

 

 

2

Closed

Floor Screen/Finish

 

 

3

Closed

Floor Screen/Finish

 

 

4 College and College Center Closed

5

Closed

Floor Screen/Finish

 

 

6

Closed

Floor Screen/Finish

 

 

7

 

 

8

 

9

 

10

 

11

Battle of the Spartans

11:30am 5:30pm

Rain location

 

12

Meditation 8a 9am

 

13

14

Nowak 8am 10am

 

15

16

17

18

Battle of the Spartans

11:30am 5:30pm

Rain location

 

19

Meditation 8a 9am

 

20

 

21

Nowak 8am 10am

 

22

UGA Summer Open House 9am-3pm

23

 

24

 

25

 

26

Upward Bound 8:30am-11:30am

27

Glover Camp

8am 7pm

 

28

Nowak 8am 10am

 

29

30

31