Judy Dumitru

Profile Photo

Judy Dumitru
Financial Aid Counselor
Financial Aid
KAB 200
dumitruj@dyc.edu
(716) 829-7507
(716) 829-7779 fax